Στόχος του Συλλόγου είναι να:

• Προασπίζει τα οικονομικά και επαγγελματικά μας δικαιώματα.
• Ενισχύει την αίσθηση ταυτότητας και ενότητας, των αποφοίτων των δύο τμημάτων.
• Είναι απαλλαγμένος από κομματική σκοπιμότητα.
• Ρυθμίζει νομοθετικά το επάγγελμά μας.
• Υποστηρίζει τους εργαζομένους, αποφοίτους των δύο τμημάτων, γύρω από επαγγελματικά θέματα (εργασιακά, νομικά, δεοντολογικά κ.α.)
• Αναπτύσσει τις σχέσεις με εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
• Ενημερώνει το κοινωνικό σύνολο για το αντικείμενο και τις δυνατότητες της επιστήμης αυτής.
• Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.
• Συμβάλει στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των διαδικασιών/οργάνων που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων/προσόντων των μελών του.
• Ενημερώνει έγκυρα τα μέλη, σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και για κάθε εξέλιξη που τους αφορά.
• Διοργανώνει σειρά ομιλιών, παρουσιάσεων, ημερίδων καριέρας και συνεδρίων, δίνοντας τη δυνατότητα αφενός της ουσιαστικής σύνδεσης των Τμημάτων με την αγορά εργασίας και αφετέρου της ενημέρωσης των φοιτητών για τις ερευνητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες συναδέλφων και άλλων επιστημόνων.